Säkerhetsärenden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1827 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1827 av Maria Malmer Stenergard (M)
Säkerhetsärenden

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser ta initiativ till att ändra utlänningslagen så att Migrationsverket i säkerhetsärenden inte behöver bevilja tillfälliga uppehållstillstånd vid verkställighetshinder i säkerhetsärenden, och i så fall när.

En person får inte utvisas till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning. Detta gäller även för personer i säkerhetsärenden. Om det inte bedöms möjligt att verkställa utvisningen ansvarar Säkerhetspolisen för att kontinuerligt följa upp den person som bedömts utgöra en säkerhetsrisk.

Regeringen är väl bekant med den problematik som berörda myndigheter har pekat på och den aktuella domen från Migrationsöverdomstolen. Regeringen överväger olika alternativ till tidsbegränsade uppehållstillstånd vid verkställighetshinder i säkerhetsärenden. Frågan bereds alltså för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 24 februari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-15)