Säkerhet kring vindkraft

Svar på skriftlig fråga 2020/21:648 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:648 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Säkerhet kring vindkraft

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att stärka säkerheten vid montering av vindkraftverk och under vindkraftverkens hela livslängd.

Ett vindkraftverk är en maskin och måste därmed uppfylla de regler som gäller för maskiner. Maskindirektivet (2006/42/EG) anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Direktivets krav gäller inom hela EU. I Sverige finns de reglerna i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Föreskrifterna riktar sig till tillverkare, importörer och i viss mån distributörer och genomför EU:s maskindirektiv i svensk lag.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har tillsynsansvar enligt maskindirektivet medan det är tillverkaren som ska se till att maskinen är säker. Detta innebär att Arbetsmiljöverket kontrollerar att maskiner som omfattas av maskindirektivet inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur eller egendom. Marknadskontroll sker i form av informationsinsatser, planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder. Marknadskontroll omfattar inte förhandskontroll eller kontroller av produkter i bruk. Regeringen tillsatte i augusti 2019 en statlig utredning med anledning av en ny horisontell EU-förordning om marknadskontroll ((EU) 2019/1020). Utredningen lämnade sitt betänkande ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll” (SOU 2020:49) i slutet av augusti i år och det är under remittering.

Tillsyn av vindkraftsparker enligt miljöbalken utförs av antingen länsstyrelsen eller den kommunala nämnden med ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor, som huvudregel beroende på om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. I tillsynen ingår att kontrollera att verksamhetsutövaren följer tillståndet och de där i föreskrivna villkoren (26 kap. miljöbalken).

Arbetsmiljöverkets marknadskontroll innebär en granskning av produkter på marknaden. Arbetsmiljöverkets marknadskontroll består av två delar, dels en bedömning om vindkraftverket uppfyller kraven, dels att agera i syfte att säkerhetsställa att bristerna rättas till. Vid inspektion kontrolleras att den som har arbetsgivaransvaret uppfyller gällande krav för en säker arbetsmiljö.

Under 2016 kontrollerade Arbetsmiljöverket 23 vindkraftverk som var mellan 75 och 120 meter höga från 11 olika tillverkare. Målet med projektet var att kontrollera att de var säkra så att ingen arbetstagare skulle bli sjuk eller skada sig på grund av arbetet. Projektet bestod dels av marknadskontroll riktad mot tillverkare av vindkraftverk och dels arbetsmiljöinspektion riktad mot ägare av vindkraftverk. Arbetsmiljöverket har efter projektet följt upp och kontrollerat att de kravställda bristerna i arbetsmiljöinspektionerna har åtgärdats. Ett par överklagandeprocesser i domstol pågår fortfarande, varav en i Högsta förvaltningsdomstolen. Arbetsmiljöverket har vidare vidtagit skyddsklausulsanmälningar gällande samtliga kontrollerade tillverkare som hade brister och väntar på beslut från Europeiska kommissionen. 

Regeringen anser att det är viktigt med en god regelefterlevnad och effektiv marknadskontroll. Att EU:s produktregler följs är både en fråga om att säkerställa en hög skyddsnivå och att främja rättvis konkurrens. En god ordning på produktmarknaden är ett verktyg för en arbetsmiljö med enbart säkra produkter på våra arbetsplatser. En stärkt och förbättrad marknadskontroll bidrar till ökad tillväxt genom en bättre fungerande inre marknad. Regeringens ambition är ett regelverk som fortsatt främjar säkra produkter för användare, inkluderat arbetstagare och konsumenter.

Stockholm den 2 december 2020

Eva Nordmark

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-23)