Regional exportstatistik

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1332 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:1332 av Patrik Engström (S)
Regional exportstatistik

Patrik Engström har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra mig om att de underlag myndigheterna lämnar ger en korrekt bild av alla landsändars bidrag till tillväxten.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att utveckla, framställa och sprida såväl officiell statistik som annan statlig statistik. SCB utför även uppdrag åt andra myndigheter inom ramen för sin statistikverksamhet.

Datainsamlingen för SCB:s officiella statistik över utrikeshandel med varor sker på riksnivå. När myndigheten på uppdrag tar fram exportuppgifter på regional nivå används en registerbaserad metod där utrikeshandelsdata kopplas till företagets juridiska enhet (huvudkontor) vilket, som frågeställaren påtalar, inte alltid behöver sammanfalla med företagets arbetsställen, dvs. adresser där företaget bedriver verksamhet.

Tillväxtverket har i samarbete med andra myndigheter som arbetar med regional exportsamverkan inlett ett arbete för en utvecklad regional exportstatistik. I syfte att förbättra den regionala exportstatistiken genomför SCB, på uppdrag av Tillväxtverket, en pilotstudie för att utveckla metoder som gör det möjligt att presentera regionalt fördelad statistik över varuexport och tjänsteexport. Statistiken ska presenteras utifrån ett antal angivna variabler, och vara baserad på arbetsställen. SCB ska redovisa uppdraget senast den 20 maj 2021.

Stockholm den 27 januari 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-19)