Ratificering av ILO:s konvention nr 190

Svar på skriftlig fråga 2019/20:345 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)


A2019/02035/EUI

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:345 av Ciczie Weidby (V)
Ratificering av ILO:s konvention nr 190

Ciczie Weidby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbereda ratificeringen av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

Låt mig först understryka att våld och trakasserier är allvarliga arbetsmiljöproblem. #Metoo-rörelsen har visat på behovet av en nolltolerans mot våld och trakasserier. ILO:s konvention och den tillhörande rekommendationen om våld och trakasserier i arbetslivet är viktiga för att komma till rätta med problemen och åstadkomma en förändring.

Sverige mottog den 4 september 2019 de certifierade kopiorna av konventionen och rekommendationen från ILO. Dessa har remitterats till den trepartiskt sammansatta Svenska ILO-kommittén för beredning i enlighet med gällande praxis. I kommittén är arbetsmarknadens parter och vissa myndigheter representerade.

Kommittén har skickat konventionen och rekommendationen på remiss till myndigheter och intresseorganisationer. När remissvaren har inkommit är ordningen att ILO-kommittén beslutar om ett yttrande som skickas till arbetsmarknadsdepartementet. Fristen är satt till den 13 mars 2020. Därefter vidtar en beredning i Regeringskansliet. Beroende på yttrandet kan det bli aktuellt att närmare utreda hur svensk lagstiftning förhåller sig till konventionens bestämmelser.

Det ska också sägas att EU:s ministerråd måste ge medlemsstaterna ett bemyndigande att ratificera konventionen. På grund av bytet av EU-kommission är processen med bemyndigandet fördröjd och ett förslag förväntas när den nya kommissionen tillträtt.

Avslutningsvis ser jag positivt på att ILO lyft den här viktiga frågan. Beredningen inför ett ställningstagande om en ratifikation av konventionen har påbörjats.

Stockholm den 20 november 2019

Eva Nordmark

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-08)