Personer som hotar Sveriges säkerhet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:310 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/03

602

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:310 av Johan Forssell (M) Personer som hotar Sveriges säkerhet

Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson vilka åtgärder ministern avser att vidta, här och nu, för att personer som ska utvisas för att de utgör ett hot mot Sverige eller har begått allvarliga brott inte ska gå fria på våra gator. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige.

Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 att utvisa sex personer enligt lagen om särskild utlänningskontroll. I de aktuella ärendena har Migrationsöverdomstolen ansett att det för närvarande föreligger hinder mot att besluten verkställs. Regeringen får inte avvika från Migrationsöverdomstolens bedömning.

När ett utvisningsbeslut är inhiberat på grund av att det föreligger verkställighetshinder kan den person som omfattas av utvisningsbeslutet inte sitta i så kallat verkställighetsförvar. Svensk lag hindrar även att personer sitter i förvar på obestämd tid. Det är inte heller förenligt med Sveriges internationella åtaganden. Även andra europeiska länder har dessa svårigheter i säkerhetsärenden.

Förutsättningarna för verkställighet och förekomsten av verkställighetshinder är ofta beroende av omständigheter hänförliga till den enskilde eller förhållandena i ett visst land vilket innebär att de måste hanteras utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende. Utvisningsbeslut ska alltid verkställas när så är möjligt. Regeringen och jag arbetar därför aktivt för att undanröja hinder mot verkställighet. Jag kan inte kommentera vilka åtgärder för verkställighet som har vidtagits av regeringen i enskilda ärenden.

Det pågår för närvarande en utredning som ser över bland annat lagen om särskild utlänningskontroll (Ju 2018:08). Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn. I en hemställan till regeringen har Säkerhetspolisen efterfrågat att vissa bestämmelser i lagen förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till. De frågor som Säkerhetspolisen har tagit upp i sin hemställan är omhändertagna. Av utredningens direktiv framgår bland annat att utredaren ska överväga hur kontrollen av de personer som bedömts utgöra ett säkerhetshot och som inte kan utvisas förstärks, till exempel genom elektronisk övervakning som ett komplement till den anmälningsplikt som de i dag är ställda under. Det är viktigt att lagstiftningen nu ses över. Mot denna bakgrund ser jag fram emot att utredaren redovisar sitt uppdrag den 31 mars 2020.

När det gäller utvisning på grund av brott arbetar regeringen med att tillsätta en utredning i syfte att göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott, med målsättningen att fler brottsdömda än i dag ska kunna utvisas. Inom ramen för denna utredning kommer utredaren även titta på hur man, med bibehållen rättssäkerhet, kan effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på grund av brott.


Stockholm den 13 november 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-05)