Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:900 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

02720

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:900 av Markus Wiechel (SD)
Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar

Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern om han avser verka för fler internationella överenskommelser för att kunna återsända utländska kriminella eller på annat sätt möjliggöra för en bredare tolkning av ”synnerliga skäl” i syfte att utvisa fler. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Att se till att utländska medborgare som avtjänar fängelsestraff i Sverige trots att de inte har någon koppling hit i stället kan avtjäna sina straff i sina respektive hemländer är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen arbetar brett för att uppnå detta.

Det finns välfungerande internationella regelverk för överförande av straffverkställigheter. Problemet är ofta att alla stater inte respekterar dessa fullt ut. Regeringens fokus är därför i första hand att se till att de regelverk som finns också tillämpas. Regeringen för mot den bakgrunden bilaterala samtal med flera stater, bl.a. med Rumänien, i syfte att säkerställa att svenska domstolar och myndigheter kan få garantier om att den dömde kommer avtjäna sitt straff under acceptabla fängelseförhållanden. I syfte att fördjupa samarbetet inom EU förs också samtal med Polen och Litauen angående möjligheten att även kunna överföra verkställigheten av kortare fängelsestraff. Andra exempel är Albanien och Georgien, där regeringen verkar för att länderna ska börja ta emot sina dömda medborgare i enlighet med sina internationella åtaganden.

Överförande av straffverkställighet är undantagsvis möjligt trots att något internationellt avtal inte finns. Även i dessa fall måste dock fängelseförhållandena i det aktuella landet leva upp till vissa minimikrav som följer av bl.a. Europakonventionen. Vid ett överförande av straffverkställighet är det också viktigt att säkerställa att verkställigheten faktiskt kommer att genomföras fullt ut. Omständigheter som dessa kan göra att ett överförande av straffverkställighet inte är lämpligt för Sverige att samtycka till i det enskilda fallet.

Regeringen ser också över de svenska regler som gäller för hanteringen av ärenden om överförande av straffverkställighet, i syfte att göra den processen så snabb och effektiv som möjligt. En promemoria med ett antal lagförslag på detta område remitteras för närvarande.

Regeringen vidtar alltså ett antal åtgärder för att se till att de regelverk som finns också efterlevs och följer kontinuerligt utvecklingen på området.

Stockholm den 2 september 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-19)