Ökade vårdkostnader för utlänningar som vistas illegalt i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3393 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:3393 av Björn Söder (SD)
Ökade vårdkostnader för utlänningar som vistas illegalt i Sverige

Björn Söder har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att förändra lagstiftningen och återgå till tidigare gällande ordning vad gäller vård till utlänningar som vistas illegalt i Sverige, och om inte varför.

Vuxna personer som vistas i Sverige utan tillstånd har sedan 2013 rätt till vård som inte kan anstå enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen omfattar dock inte personer som vistas här tillfälligt.

Begreppet ”vård som inte kan anstå” innefattar sådan hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig omedelbart, men även sådan som med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett mer omfattande vårdbehov för individen. Vad som räknas som vård som inte kan anstå måste alltid avgöras i det enskilda fallet av behandlande läkare, tandläkare eller annan ansvarig vårdpersonal.

Av lagen framgår även att regionerna har möjlighet att därutöver erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Det är frivilligt för regionerna att använda sig av denna möjlighet. Regeringen gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra denna ordning. Vid den ekonomiska regleringen som i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen gjordes i samband med att lagen trädde i kraft kompenserades regionerna endast för den vård som regionerna enligt lagen är skyldiga att erbjuda (se prop. 2012/13:109).

Avslutningsvis vill jag påminna om att rätten till vård och hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och något som ska tillkomma alla människor.

Stockholm den 11 augusti 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-30)