Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:778 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01254/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:778 av Kent Ekeroth (SD) Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet

Kent Ekeroth har frågat inrikesministern om ministern avser beställa en ny utredning om invandrares och invandrares barns brottslighet i enlighet med rapporterna 1996 och 2005. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Brå har på eget initiativ publicerat två rapporter i syfte att ge en bild av hur personer födda i Sverige och i utlandet skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten. Frågan har även belysts av bland annat forskare på Stockholms universitet, som 2011 publicerade resultaten av en omfattande studie. Studien visar att det mesta av skillnaderna i brottslighet mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner när hänsyn tas till vissa faktorer i uppväxtmiljön, såsom föräldrars inkomst och sociala förhållanden i det bostadsområde individen har vuxit upp i.

För regeringen är det centralt att skapa goda livsvillkor för alla, oavsett individens ursprung. Den kunskap som finns visar hur viktigt det är att barn får växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Att det finns områden i landet där förutsättningarna för de boende är sämre är oroande. För regeringen är det angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till att förändra denna situation, inom såväl rättsväsendet som inom andra delar av samhället. Som en del av detta arbete har Brå nyligen fått två regeringsuppdrag om socialt utsatta områden. Inom ramen för uppdragen ska Brå identifiera fungerande metoder för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden. Brå ska även belysa befolkningens relation till rättsväsendet och den eventuella förekomsten av parallella samhällsstrukturer i sådana områden.

Regeringens utgångspunkt är att Brås resurser bör användas till att ta fram kunskap som kan göra skillnad för rättsväsendets arbete och för Sveriges befolkning. Befintlig forskning visar att människors uppväxtmiljö och levnadsvillkor är avgörande för brottsligheten. Därutöver är det viktigt att rättsväsendet är effektivt och har goda relationer till befolkningen. De uppdrag regeringen ger Brå bidrar till kunskap som kan förbättra dessa aspekter. Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-02-10)