Nordiskt konsulärt samarbete

Svar på skriftlig fråga 2007/08:256 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 21 november

Svar på fråga

2007/08:256 Nordiskt konsulärt samarbete

Utrikesminister Carl Bildt

Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att tillsammans med mina kolleger från de övriga nordiska länderna undersöka förutsättningarna för gemensam konsulär eller diplomatisk närvaro i andra stater.

Det nordiska konsulära samarbetet i tredjeland stadfästes första gången 1966 och gav nordiska medborgare möjlighet att söka konsulär assistans vid varandras ambassader. Det konsulära beredskapssamarbetet stärktes ytterligare år 2005 genom en gemensam instruktion till nordiska beskickningar om att utnyttja de samordningsfördelar som finns lokalt när de gör sin beredskapsplanering.

Hans Wallmark har nämnt ambassaderna i Berlin som ett gott exempel på nordisk samverkan. Sedan 2004 pågår ett nära samarbete mellan de nordiska länderna för att stärka den nordiska ambassadsamverkan. Identifierade samverkansformer avser lokaler, personal och konsulär verksamhet. För närvarande förekommer nordisk ambassadsamverkan på ett tiotal platser, utöver viseringssamarbetet. En utvärdering gjordes 2006 och slutsatsen var att samarbetet borde vidareutvecklas och fördjupas. Inte minst ekonomiska och effektivitetsskäl skulle utgöra utgångspunkt för val av orter och former för samverkan.

År 2005 påbörjade de nordiska länderna ett utökat och utvidgat nordiskt samarbete på viseringsområdet. Syftet har varit att både bredda och fördjupa samarbetet i förhållande till den representationsmöjlighet som finns mellan Schengenländerna. I dag representerar Sverige ett annat nordiskt land i 20 länder medan Sverige representeras av ett nordiskt land i 15 andra länder. I september 2007 träffades en överenskommelse där Sverige kommer att representera flera nordiska länder i ytterligare 10 länder medan Sverige representeras i ytterligare 15 länder.

Frågan om ambassadsamverkan är en ständigt återkommande punkt på den nordiska dagordningen Jag ämnar fortsatt arbeta för att stärka den nordiska ambassadsamverkan där det är möjligt. Formerna för samverkan påverkas också av regelverk och andra förutsättningar i de länder där de nordiska länderna är representerade. Ett fördjupat samarbete är politiskt önskvärt men lösningarna måste vara kostnadseffektiva och flexibla.

Händelser

Inlämnad: 2007-11-13 Anmäld: 2007-11-13 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-11-13)