Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Missbruk av samordningsnummer

Svar på skriftlig fråga 2019/20:334 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/03739/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:334 av Maria Malmer Stenergard (M)
Missbruk av samordningsnummer

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vad regeringen och jag gör för att så fort som möjligt få stopp på det missbruk av samordningsnummer som har förekommit i flera år.

Samordningsnummer fyller en viktig funktion i samhället eftersom numret tillgodoser myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumrens funktion har även betydelse för personer som vistas i Sverige under en inte helt kortvarig tid och som har ett starkt behov av att ha en fungerande identitetsbeteckning för att kunna sköta sina vardagliga liv.

Jag vill klargöra att ett samordningsnummer inte ger några rättigheter eller förmåner i sig. Det kan dock finnas ett behov av numret t.ex. för en myndighets handläggning av olika ärenden. Uppgifter från folkbokföringen, om bl.a. samordningsnummer, ligger ofta till grund för andra myndigheters beslut. När det gäller just samordningsnummer har dock Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen i rapporten Läckaget i välfärdssystemen, del 2 Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, kommit fram till att omfattningen av utbetalningar till personer med samordningsnummer är marginell i förhållande till de totala utbetalningarna. Den bedömning som görs är att de felaktiga utbetalningarna orsakade av missbruk eller felaktigheter med samordningsnummer föranleder begränsade felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter.

Med detta sagt vidhåller jag att samordningsnumren inte fungerar optimalt idag. Identitetskontrollen vid tilldelning av samordningsnummer varierar och vid en ofullständig identitetskontroll finns risker med en utbredd användning och acceptans av numret i samhället.

Regeringen och Skatteverket har därför vidtagit en rad åtgärder. Skatteverket arbetar kontinuerligt tillsammans med andra myndigheter för att samordningsnummer ska tilldelas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Tillsammans med andra myndigheter har Skatteverket t.ex. genomfört utbildningar i dokumentgranskning där fokus varit på hur man ska tolka information i äkta identitetshandlingar och utländska dokument.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Skatteverket under 2018 infört en applikation i handläggningen av ärenden som bl.a. rör tilldelning av samordningsnummer. Applikationen ska uppmärksamma om olika personer använder samma identitetshandling vid handläggning av ärenden som rör samordningsnummer. Applikationen används löpande i handläggningen för att det på sikt ska vara möjligt att bedöma omfattningen av ett eventuellt missbruk. Skatteverket har också med anledning av ett annat regeringsuppdrag utrett vissa aspekter av systemet för samordningsnummer och har i sin redovisning av uppdraget bl.a. analyserat risker vid tilldelning av samordningsnummer och hur sådana skulle kunna åtgärdas. Ärendet bereds nu inom Regeringskansliet.

Det krävs dock ytterligare åtgärder för att förändra och förstärka systemet med samordningsnummer. Regeringen beslutade därför den 5 september 2019 om kommittédirektiven Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Dir. 2019:54). I den statliga utredningens uppdrag ingår bl.a. att utreda och lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att tillgodose behovet för både enskilda och andra aktörer av en tillförlitlig och användbar identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Frågeställaren riktar kritik mot utredningens uppdrag om att möjliggöra för fler att få ett samordningsnummer och öka numrens användbarhet i samhället och menar att detta skulle öka missbruket ytterligare. Frågeställaren förbiser här den betydelse som samordningsnummer har som identitetsbeteckning för personer som vistas i Sverige utan ett personnummer. Europeiska kommissionen har under en lång tid tagit emot klagomål från bl.a. unionsmedborgare som, när de utnyttjat den fria rörligheten, upplever problem i det svenska samhället i avsaknad av personnummer. De klagomål som enskilda har fört fram måste tas på allvar. Om situationen kan förbättras för personer som vistas i Sverige under en kortare tid är det till fördel inte bara för de berörda personerna utan även för det svenska samhället som helhet. Det är viktigt inte minst för den ekonomiska utvecklingen att Sverige är ett attraktivt land att vistas och arbeta eller studera i. Detta är inte ett motstående intresse till att göra samordningsnumren säkrare. Flera av de problem som är förknippade med samordningsnummer grundar sig i bristfälliga identitetskontroller och utredningens uppdrag om att se över hur identitetskontrollen kan bli säkrare syftar därför till att minska förutsättningarna för missbruk.

Avslutningsvis vill jag även nämna att regeringen i budgetpropositionen för 2020 har föreslagit att Skatteverkets anslag ökas med 45 miljoner kronor 2020 för att höja kvaliteten i folkbokföringen. För 2021 beräknas anslaget ökas med 60 miljoner kronor och för 2022 beräknas anslaget ökas med 50 miljoner kronor. I och med tillskottet kommer Skatteverket bl.a. kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen.

Stockholm den 20 november 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-07)