Migrationsverkets handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1467 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1467 av Alexandra Anstrell (M)

Migrationsverkets handläggningstider

Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag avser att öka effektiviteten för att korta handläggningstiderna med beaktande av att trycket på asyl- och anknytningsärenden kan öka på nytt under 2021.

Under 2020 ansökte ungefär 13 000 personer om asyl i Sverige, vilket är det lägsta antalet asylsökande på 20 år.

Migrationsverket bedömer i sin senaste prognos från oktober 2020 att antalet nya asylansökningar kommer att ligga inom intervallet 12 000–26 000 under 2021, med ett planeringsantagande om 18 000 ansökningar. Det är 3 000 färre ansökningar än vad som var förväntat för denna period innan pandemin.

Migrationsverket bedömer att den genomsnittliga handläggningstiden för nya asylansökningar under 2021 kommer att vara ungefär tre månader. De senaste åren har handläggningstiderna minskat kraftigt. Tex har de genomsnittliga handläggningstiderna för asyl halverats sedan 2018.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att Migrationsverket ska förkorta handläggningstiderna. Från 2014 till 2016 nästintill dubblerade regeringen Migrationsverkets förvaltningsanslag från 3,6 miljarder till 6,8 miljarder för att hantera det då stora antalet ärenden och för att kunna minska handläggningstiderna.

I årets regleringsbrev fortsätter regeringen att prioritera en ökad effektivitet inom handläggningsverksamheten med hjälp av digitalisering som på sikt möjliggör effektivisering och automatisering. Regeringen lägger särskild vikt vid förbättringar inom prövningen av ansökningar om medborgarskap och om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller för arbete.

Utöver styrning genom regleringsbrev har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att undersöka ytterligare effektiviseringsmöjligheter.

Med det sagt så kvarstår en del arbete för Migrationsverket för att korta handläggningstiderna ytterligare. Regeringen följer frågan noga och kommer analysera behovet av fler åtgärder.

Stockholm den 3 februari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-26)