Lagen om eget boende

Svar på skriftlig fråga 2020/21:5 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

03227/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2020/21:5 av Markus Wiechel (SD)
Lagen om eget boende

Markus Wiechel har frågat mig om varför jag som minister inte har tagit initiativ till att helt skrota den så kallade EBO-lagen och om detta kan bli aktuellt för regeringen under mandatperioden.

De nya reglerna om eget boende för asylsökande trädde i kraft den 1 januari 2020 och började tillämpas fullt ut vid halvårsskiftet. Reglerna innebär att en asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Syftet med de nya reglerna är att minska koncentrationen av asylsökande i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och att asylsökande i högre utsträckning ska bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Nya förändringar av detta regelverket gjordes även i augusti i år för att förhindra att kommuner undantar områden där det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar ett sådant undantagande.

Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att vidta ändamålsenliga åtgärder för att kontrollera att det nya regelverket följs. Myndigheten ska bl.a. löpande säkerställa att regelverket efterlevs genom att förstärka kontrollerna av var de asylsökande bor. Det ska inte vara möjligt att skriva sig på en postbox och om någon skriver sig på en felaktig adress för att få dagersättning så kan det utgöra ett bidragsbrott. Kontrollerna av att reglerna efterlevs kommer därmed att skärpas. Migrationsverket ska även redovisa identifierade behov av ytterligare ändamålsenliga åtgärder i syfte att säkerställa reformen. Detta uppdrag ska redovisas till regeringen den 31 december i år.

Regeringen och riksdagen har alltså alldeles nyligen tagit ställning till hur ebo-regelverket ska utformas. Jag avser därför inte vidta några ytterligare åtgärder i denna fråga i nuläget.

Stockholm den 16 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-08)