Kurs för möjligheter till återvändande

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1931 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

02844/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1931 av Björn Söder (SD)
Kurs för möjligheter till återvändande

Björn Söder har frågat mig om jag kan tänka mig att förslå att Sverige inför liknande åtgärder som Danmark med obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet.

Inledningsvis kan jag konstatera att under åren 2014–2019 lämnade mer än 80 000 före detta asylsökande Sverige. Det är i genomsnitt över 1 100 per månad. Hittills i år har mer än 3 800 personer lämnat Sverige, trots den rådande situationen med Covid-19.

Den som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl har fått ett av- eller utvisningsbeslut ska återvända till sitt hemland, i första hand frivilligt, annars med tvång. Migrationsverket informerar redan under asylprocessen om vad ett eventuellt avslag på asylansökan innebär och vilka möjligheter som då finns, till exempel att ansöka om återetableringsstöd.

Migrationsverket bistår också med information, rådgivning och vid behov praktisk hantering av hemresan. Merparten av ärendena avslutas hos Migrationsverket. Om personen inte återvänder frivilligt överlämnas ärendet till Polismyndigheten.

Asylsökande får alltså genom Migrationsverket all den information och det stöd som behövs för att förbereda och genomföra återvändandet till hemlandet. Jag ser därför inte skäl att ändra nuvarande ordningen i detta avseende på myndigheten. Jag avser dock att fortsätta ansträngningarna för att ytterligare förbättra återvändandet, bland annat genom att stödja det arbete som pågår inom EU och en intensifierad dialog med mottagarländerna. Ett uppdrag har också lämnats till Statskontoret där bland annat en analys ska ske av myndigheternas arbetssätt, metoder och processer inom återvändandeområdet.

Stockholm den 26 augusti 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-11)