Kulturskolan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:24 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/

03050/S

Utbildningsdepartementet

Utbildnings

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Per Lodenius (C)
Kulturskolan

Per Lodenius har frågat mig hur jag avser att agera när det gäller möjligheten till undervisning i kulturskola under skoltid för att uppfylla målet att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola. Han har vidare frågat kultur- och demokratiminister Amanda Lind hur hon ser på möjligheten att leva upp till att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola om undervisning inte längre ges under skoltid.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Den kommunala kulturskolan är en viktig fråga för regeringen. Kulturskolan når många barn och unga i hela landet och bidrar till såväl kulturell som social utveckling. Kulturskolan har stor betydelse inte bara för enskilda barn och unga, utan också för bildningen i samhället, vilket gör den till en fråga av nationellt intresse, trots att den är en kommunal angelägenhet.

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan är att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar (prop. 2017/18:164, bet. 2017/18:KrU9, rskr. 2017/18:312).

Inför 2016 införde regeringen ett årligt stöd till den kommunala kulturskolan på 100 miljoner kronor om året, ett stöd som gjorde det möjligt för kommunerna att bredda kulturskolans utbud och nå nya grupper. Stödet avvecklades till följd av riksdagens budgetbeslut 2019, som byggde på Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag men återinfördes i samband med vårändringsbudgeten för 2019. I budgetpropositionen för 2020 föreslår och beräknar regeringen att stödet även ska gälla för åren 2020–2022 med 100 miljoner kronor per år.

Staten stärker barns tillgång till kulturskolan genom nationell samverkan, stöd för utveckling samt förbättrad tillgång till lärare och pedagoger. Det statliga stödet bidrar till att göra kulturskolan mer tillgänglig i hela landet och till att öka dess utbud. Kulturskolecentrum vid Statens kulturråd har i uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan genom att bl.a. identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov samt främja samverkan mellan kommuner och andra aktörer.

Självklart ska kulturskolans undervisning kunna ske inom ramen för elevernas skoldag eller i nära anslutning till den. Det är positivt att kulturskolan bedriver sin undervisning på skolorna så att elever inte behöver vara beroende av att ta sig till en annan plats, kanske långt ifrån sitt hem, för att ta del av kulturskolans verksamhet. Berörda huvudmän och verksamheter behöver därför använda organisatoriska lösningar som främjar deltagande i kulturskolans verksamhet och samtidigt är förenliga med elevernas rätt till sin garanterade undervisningstid.

Stockholm den 25 september 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-18)