Kraven för medborgarskap

Svar på skriftlig fråga 2019/20:483 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03929/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:483 av Boriana Åberg (M)
Kraven för medborgarskap

Boriana Åberg har, mot bakgrund av att Iraks försvarsminister Najah Al-Shammari beviljats svenskt medborgarskap, frågat mig vilka initiativ som jag kommer att vidta för att kraven för svenskt medborgarskap ska stramas upp, för att hindra att liknande fall upprepas.

I arbetet med att upptäcka potentiella säkerhetshot i migrationen till Sverige samverkar Migrationsverket och Säkerhetspolisen nära. En viktig del i denna samverkan är att Säkerhetspolisen är remissinstans till Migrationsverket i utlänningsärenden.

I ärenden om ansökan om medborgarskap begär Migrationsverket alltid ett besked från Säkerhetspolisen för att utröna om det finns några hinder av säkerhetsmässig karaktär inom områdena terrorism, höger- respektive vänsterextremism och olovlig underrättelseverksamhet mot att bevilja svenskt medborgarskap.

Migrationsverket och Säkerhetspolisen har under senare år förstärkt och fördjupat sitt samarbete. Exempelvis införde Migrationsverket och Säkerhetspolisen under 2017 ett system med automatisk informationsöverföring. Detta har inneburit ökade möjligheter att upptäcka potentiella säkerhetsrisker redan i asylprocessen. Antalet ärenden där Säkerhetspolisen har haft en erinran har sedan dess ökat kraftigt.

Migrationsverkets handläggning av medborgarskapsärenden har på senare år förstärkts genom att alla som handlägger medborgarskapsärenden får utbildning och metodstöd för att uppmärksamma eventuella indikatorer på att en sökande kan utgöra en säkerhetsrisk.

Det är viktigt att vi har god kontroll över vem som blir svensk medborgare. Den nyligen tillsatta utredningen om medborgarskap kommer att lämna förslag om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap.

Utredningen kommer också bland annat att överväga om det i anmälningsärenden om svenskt medborgarskap för personer över 15 år bör införas ett krav att den som anmälan gäller inte är misstänkt eller dömd för allvarlig brottslighet eller bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet. På så sätt kan kontrollen över vem som blir svensk medborgare ytterligare öka.

Stockholm den 4 december 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-25)