Kö till bröstcancervård

Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/04558/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:301 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kö till bröstcancervården

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom bröstcancervården.

Cancervården är en högt prioriterad fråga för regeringen. Därför fortsätter regeringen att avsatta 500 miljoner kronor årligen för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård. Målet är att utveckla bl.a. vården, tillgängligheten och jämlikheten inom cancerområdet genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). SVF för bröstcancer infördes 2016 och arbete pågår för att uppnå uppsatta mål. Under tidsperioden januari-september 2019 har 98 procent av bröstcancerpatienterna ingått i ett SVF.

Över tid har resultaten i bröstcancervården tydligt förbättrats och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Starka framgångsfaktorer har varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister. Regeringen har även infört avgiftsfri mammografi 2016 för att öka jämlikheten.

Utöver satsningen på tillgänglighet genom standardiserade vårdförlopp har regeringen i budgetpropositionen fr.o.m. 2020 avsatt medel för att minska behoven av vård och behandling genom prevention och tidig upptäckt, utveckla och effektivisera behandlingsmetoder och utöka insatserna vad avser rehabilitering, uppföljning och palliativ vård.

Regeringen stödjer också landstingen i arbetet med att generellt korta väntetiderna i vården. Under året har vi infört en uppdaterad kömiljard och i budgetpropositionen för 2020 har vi avsatt 2,9 miljarder kronor i samma syfte.

Regeringen fortsätter också att satsa medel på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Sedan 2017 investeras 100 miljoner kronor årligen, vilket bidrar till en mer jämlik vård.

Under de kommande åren avser regeringen att fortsatt strategiskt utveckla och uppdatera insatserna inom cancervården. Ett starkt samhälle förutsätter en jämlik och tillgänglig cancervård i världsklass.

Stockholm den 13 november 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-04)