Kinas brott i Inre Mongoliet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:556 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:556 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Kinas brott i inre Mongoliet

Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser att stoppa alla utvisningar av personer till inre Mongoliet som riskerar förföljelse och fängelse.

Som frågeställaren säkert känner till kan varken regeringen eller enskilda statsråd ingripa i enskilda ärenden som handläggs av våra myndigheter, det skulle strida mot grundlagen. Jag konstaterar att den ordning vi har för asylprövning i Sverige har effektiva garantier för att säkerställa en rättssäker process. Det har uttalats av Europadomstolen i flera mål.

Det är självklart att Migrationsverket ska, på samma sätt som andra svenska myndigheter, följa det regelverk som finns. Varje asylansökan prövas individuellt av Migrationsverket och ett negativt beslut kan överklagas till migrationsdomstol. Den som bedöms ha behov av internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd i enlighet med utlänningslagen. Den som inte bedöms ha tillräckliga skäl att beviljas uppehållstillstånd måste återvända till sitt hemland eller till något annat land.

Det är en väl fungerande ordning och jag har fullt förtroende för det arbete som Migrationsverket och domstolarna utför.

Stockholm den 16 december 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-18)