Kapacitet för utökat antal utvisningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1923 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

02820/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1923 av Lars Beckman (M)
Kapacitet för att utöka antalet utvisningar

Lars Beckman har frågat mig vad jag har för plan och budget för att utöka kapaciteten för antalet utvisningar från Sverige.

Återvändandefrågorna är prioriterade för regeringen. För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt. Om en person inte återvänder frivilligt överlämnas ärendet till Polismyndigheten för verkställighet.

De senaste åren har regeringen vidtagit en rad åtgärder på återvändandeområdet som bland annat inneburit lagändringar som underlättar myndigheternas verkställighetsarbete, en fördubblad förvarskapacitet och att vi numera kan genomföra av- och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt, till exempel Afghanistan och Marocko. Under åren 2014–2019 lämnade mer än 80 000 före detta asylsökande Sverige. Det är i genomsnitt över 1 100 per månad. Hittills i år har mer än 3 800 personer lämnat Sverige, trots den rådande situationen med Covid-19.

Pandemin har medfört särskilda utmaningar för arbetet med återvändande, det gäller bland annat möjligheten att hålla personer i förvar och att verkställa beslut om av- och utvisning. Att antalet personer som återvänt under våren har sjunkit i jämförelse med tidigare år beror således inte på bristande kapacitet utan på andra omständigheter som regeringen bara i begränsad mån kan påverka.

Regeringen kommer även framöver att arbeta aktivt med återvändandefrågorna, bland annat genom intensifierad dialog med mottagarländerna och fortsatt stöd till återvändandearbetet på EU-nivå.

Stockholm den 25 augusti 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-10)