Import av veteranbilar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3470 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:3469 av Sten Bergheden (M)
Hotet mot det rullande kulturarvet, och svar på fråga 2020/21:3470 av Sten Bergheden (M) Import av veteranbilar

Sten Bergheden har frågat kulturministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att bilimporten av veteranbilar från USA ska möjliggöras även i fortsättningen. Sten Bergheden har även frågat finansministern vad ministern avser att göra för att vi även fortsättningsvis ska kunna importera veteranbilar från USA.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

Import och export av begagnade bilar som inte är trafikdugliga och i gott skick eller som kräver mer än mindre reparationer för att bli trafikdugliga, kan falla under avfallslagstiftningen och regler för gränsöverskridande transporter av avfall. Detta regleras genom EU-lagstiftning. Reglerna om gränsöverskridande transporter av avfall syftar i första hand till att skydda människor och miljö från felaktig eller bristande hantering av avfall.

I lagstiftningen finns ett undantag för veteranfordon, som under vissa förutsättningar kan importeras även om de annars skulle kunna klassas som avfall. Det handlar bland annat om att fordonet ska ha en viss ålder, vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar, samt hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Det finns således ett regelverk på plats som möjliggör import av veteranbilar.

Naturvårdsverket har dessutom i mitten av augusti publicerat en vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon. Syftet med vägledningen är att förtydliga vad som krävs av den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av veteranfordon och historiska fordon för att undantaget för veteranbilar ska anses vara uppfyllt.

De specifika ärendena som Sten Bergheden hänvisar till kommer att prövas i mark- och miljödomstolen och är inget som jag kan kommentera.

Stockholm den 1 september 2021

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-17)