Hjälplinjen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:599 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:599 av Karin Rågsjö (V)
Hjälplinjen

Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av beslutet att lägga ned Hjälplinjen i en tid av ökad psykisk ohälsa samt utan garantier för att en statlig myndighet eller regioner kan ta över frågan under en period av stora ekonomiska svårigheter för regionerna.

Regionerna har fattat beslut om att stänga Hjälplinjen. Nedläggningen är en följd av regionernas prioriteringar kring vilka tjänster Inera ska förvalta. Regeringen förutsätter att regionerna kommer att integrera stödinsatserna i regionernas reguljära vård. Syftet med att regionerna tar över vårdgivaransvaret är att skapa bättre förutsättningar för patientsäkerhet, kvalitet, dokumentation och uppföljning. Det här är regionernas eget beslut. De har inte inkommit med någon förfrågan eller för regeringen antytt att det skulle vara en fråga om finansiering från staten.

Psykisk hälsa och suicidprevention är prioriterat för regeringen. I år satsar regeringen 2,1 miljarder kronor för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten har även i uppdrag att förbereda och genomföra en informations- och kunskapshöjande insats inom området psykisk hälsa och suicidprevention med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Under 2019 har Folkhälsomyndigheten fördelat drygt 30 miljoner kronor i verksamhets-bidrag till ideella organisationer för att stödja kunskapsutveckling inom psykisk hälsa och suicidprevention. I budgetpropositionen 2020 föreslår regeringen en ökning med 35 miljoner kronor för bidrag till civilsamhället i syfte att stärka det suicidpreventiva arbetet i. I maj fick Socialstyrelsen i uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande.

Stockholm den 18 december 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-06)