Hemligstämpling av svenska valresultat

Svar på skriftlig fråga 2019/20:617 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/04169/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:617 av Tina Acketoft (L)
Hemligstämpling av svenska valresultat

Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att resultaten i allmänna val även i efterhand ska vara åtkomliga för journalister och allmänhet.

Ett grundläggande krav i den svenska demokratin är att allmänna val ska vara hemliga. Det innebär att väljaren inte ska vara tvungen att visa eller tala om hur han eller hon har röstat. Det ska inte heller vara möjligt att i efterhand ta reda på hur någon har röstat.

Däremot ska givetvis resultaten i allmänna val vara offentliga. Så är det nu och så har det varit även tidigare.

I det nu aktuella ärendet har SCB och domstolarna bedömt att uppgifter om personkryss vid EU-valet 1999 på grund av statistiksekretess inte kan lämnas ut från SCB. Uppgifter om valresultat är dock offentliga och tillgängliga för var och en hos den myndighet som ansvarar för allmänna val. Vid den aktuella tiden var Riksskatteverket valmyndighet för allmänna val. Allmänna handlingar med uppgifter om valresultat från den tiden finns i Skatteverkets arkiv och ska – i fråga om äldre handlingar – finnas hos Riksarkivet.

Jag är alltså helt enig med Tina Acketoft att det är den enskildes valhandling som ska vara hemlig, inte valresultatet.

Stockholm den 17 december 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-10)