Gripandet av Oyub Titiev

Svar på skriftlig fråga 2017/18:576 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:576 av Kerstin Lundgren (C)
Gripandet av Ojub Titijev

Kerstin Lundgren har frågat mig hur Sverige kommer att ta upp Ojub Titijevs fall med Rysslands politiska ledning och kräva att människorättsaktivisten Ojub Titijev släpps fri.

Jag ser det som mycket allvarligt att Titijev, chef för den kända ryska människorättsorganisationen Memorials kontor i Tjetjenien, har gripits. Detta bör ses som ytterligare ett exempel på det avsevärt krympande utrymmet för det civila samhället i Ryssland, särskilt för organisationer som ägnar sig åt att försvara medborgerliga och politiska rättigheter. Situationen i Tjetjenien är härvidlag särskilt oroväckande. Den allvarliga MR-situationen i Ryssland belyses särskilt i den landrapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som Utrikesdepartementet publicerade under 2017.

Anklagelserna mot Titijev sätter ytterligare press på civilsamhället i Tjetjenien och minskar omvärldens insyn i denna del av Ryssland. Enligt internationella människorättsorganisationer saknar anklagelserna grund. Jag uttryckte min oro kort efter gripandet. EU:s utrikestjänst har också uttalat sig i fallet, vilket jag välkomnar. Vår ambassad i Moskva följer noga utvecklingen i fallet genom sina kontakter med insatta civilsamhällesorganisationer.

Den ryska regeringen har ett ansvar för att säkerställa full efterlevnad av Rysslands internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter över hela Rysslands territorium – så även i Tjetjenien. I våra kontakter med ryska företrädare kommer vi att fortsätta betona detta och belysa de allvarliga brister som finns i Ryssland när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också att verka för att även EU fortsätter att uppmärksamma Titijevs fall vid möten med ryska företrädare.

MR-försvarares roll är central i upprätthållandet av ett livskraftigt civilsamhälle och jag har flera gånger påpekat att ett starkt ryskt civilsamhälle är avgörande för ett på sikt mer demokratiskt och öppet Ryssland. Sverige ger omfattande bidrag till ryska civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratistöd. Vi bedriver i detta avseende ett konsekvent och långsiktigt arbete.

Stockholm den 24 januari 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-01-12)