Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1381 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1381 av Björn Söder (SD)
Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister

Björn Söder har frågat mig om jag eller regeringen i våra förbindelser med Storbritannien efterhört eller avser efterhöra hur man ser på gripandet av Robinson, och om det enligt min bedömning i något avseende är principiellt problematiskt att i en EU-medlemsstat belägga journalister med rapporteringsförbud om ingripanden mot politiska aktivister.

Det är enligt brittisk lag i vissa fall förbjudet att rapportera om en pågående rättegång, detta för att inte påverka rättegången. Detta tycks ha varit fallet i Leeds, där Tommy Robinson, då han filmade vid en domstol, befanns ha brutit mot denna regel.

Vi ser ingen anledning att ifrågasätta brittiska rättsvårdande instansers tillämpning av brittisk lag, som vi kan utgå från står i överensstämmelse med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet.

Stockholm den 5 juni 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-05-30)