Gränskontrollerna vid resor från Danmark

Svar på skriftlig fråga 2021/22:443 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP) Gränskontrollerna vid resor från Danmark

Rasmus Ling har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark.

Regeringen återinförde gränskontroll vid inre gräns under hösten 2015. Den exceptionella migrationssituationen riskerade då att få så sådana konsekvenser för samhällets grundläggande funktioner att regeringen ansåg att det förelåg ett allvarligt hot mot vårt land. Sedan dess har situationen förändrats på flera sätt. Regeringens åtgärder för en långsiktigt hållbar migrationspolitik har gett resultat och arbetet inom EU för en gemensam och rättvis politik med en solidarisk fördelning på migrationsområdet går vidare.

Samtidigt har vi i Sverige och i vår omvärld sett händelser som tydligt visar att det fortfarande finns skäl till vaksamhet och försiktighet. Vi har tvingats uppleva terrordådet på Drottninggatan 2017 och den kvarvarande förhöjda terrorhotsnivån. Vi har sett situationen i Grekland under våren 2020 där Turkiets president Erdogan försökte utnyttja migrationstrycket mot EU för politiska syften. Vi ser just nu hur Lukasjenkoregimen i Belarus använder samma taktik men än mer utstuderat och hänsynslöst. Migranter används som påtryckningsmedel gentemot EU. Vi har också sett hur talibanregimen har tagit kontrollen över Afghanistan.

Terrorhotsnivån är fortfarande förhöjd, det finns fortfarande brister i kontrollen av EU- och Schengenområdets yttre gräns och regimer använder irreguljär migration som ett påtryckningsmedel och hybridhot mot EU. Därför finns det fortfarande ett behov av gränskontroller.

De kontroller som utförs vid våra trafikförbindelser mot Danmark utförs av Polismyndigheten med hänsyn till den proportionalitet och effektivitet som myndigheten bedömer som lämplig sett till syftet med kontrollerna. Kontrollen vid Hyllie station tar ett par minuter och vid Lernackens tullstation mindre tid än så. Hur många tåg, fordon eller personer som kontrolleras är upp till Polismyndighetens bedömning i enlighet med just proportionalitet, effektivitet och syfte.

Precis som tidigare är regeringens målsättning att återgå till ett fungerande Schengensamarbete utan gränskontroll vid de inre gränserna. En utredning om åtgärder i gränsnära områden har nyligen överlämnats till regeringen. De åtgärder som utredningen har föreslagit kan komma att utgöra ett viktigt steg på vägen till att behovet av gränskontroll vid inre gräns minskar.

Eftersom behovet kvarstår avser jag inte att i nuläget vidta några åtgärder för att avskaffa de återinförda gränskontrollerna mot Danmark.

Stockholm den 8 december 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-01)