Gotländsk elförbindelse

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1506 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/01467/Ee

M2017/01498/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Gotländsk elförbindelse och 2016/17:1525 av Per Åsling (C) En ny elkabel mellan Gotland och fastlandet

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen kommer att verka för att en tredje elförbindelse mellan Gotland och fastlandet upprättas.

Per Åsling har frågat mig hur jag avser att agera för att trygga Gotlands elförsörjning framöver, då de befintliga kablarna från 1980-talet inte klarar en utbyggnad av förnybar energi.

Bakgrunden till frågorna är att styrelsen i Affärsverket svenska kraftnät den 24 maj beslutade att avbryta arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland.

Som frågeställarna väl känner till kan jag som minister inte ha synpunkter i enskilda ärenden som hanteras av en myndighet.

Rent generellt kan jag dock säga att Affärsverket svenska kraftnät har en mycket viktig roll för att säkerställa en trygg elförsörjning i Sverige. Verket har t.ex. ett tydligt ansvar för att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. I uppgiften ingår därtill att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas.

Jag förutsätter att Affärsverket svenska kraftnät fullt ut beaktat sitt uppdrag när beslutet att avbryta arbetet med Gotlandsförbindelsen fattades.

Stockholm den 14 juni 2017

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-31)