garantinivån i föräldrapenningen

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:529 besvarad av

den 16 februari

Svar på fråga 1999/2000:529 om garantinivån i föräldrapenningen

Statsrådet Ingela Thalén

Kenneth Johansson har frågat mig om regeringen avser att föreslå en höjning av garantinivån i föräldrapenningen. Kenneth Johansson menar att särskilt forskare som finansierar sin forskning med hjälp av skattefria stipendier har svårt att klara sin försörjning när de får barn, eftersom de får föräldrapenning motsvarande garantinivån.

Föräldrapenning ges till båda föräldrarna under sammanlagt 450 dagar och kan tas ut till dess att barnet fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår. Under 360 dagar motsvarar ersättningen förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och under 90 dagar motsvarar ersättningen garantinivån, för närvarande 60 kr per dag. För föräldrar som saknar eller har låg inkomst motsvarar föräldrapenningen garantinivån.

För de 360 föräldrapenningdagar som beräknas med utgångspunkt i förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) gäller att SGI ska motsvara inkomstbortfall och grundas på den enskildes årliga inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete. Har den enskilde inte längre inkomst av eget arbete gäller som huvudregel att sjukpenningförsäkringen upphör att gälla. I vissa situationer kan den försäkrade få behålla en SGI trots att han eller hon inte förvärvsarbetar. Sådan tid kallas SGI-skyddad tid och gäller t.ex. för den som bedriver studier och under studietiden uppbär studiestöd, t.ex. en bidragsdel, för att omfattas av SGI-skyddet. Även utbildningsbidrag till doktorander anses som studiestöd och ger sådant SGI-skydd. Bestämmelserna om vilande SGI innebär att SGI hålls vilande under studietiden för att åter kunna aktiveras t.ex. vid barnafödsel. Omfattas t.ex. en doktorand eller en student av SGI-skydd så beräknas hans eller hennes föräldrapenning med hänsyn till vilande SGI. I övrigt beräknas föräldrapenning på aktuell årsinkomst av förvärvsarbete.

Hur beräkningen av dagersättningen görs påverkar bl.a. föräldraförsäkringen. Fler som inte kvalificerar sig i dag ska kunna räkna med ersättning i framtiden. En projektgrupp inom Socialdepartementet har utarbetat departementsskrivelsen Beräkningsunderlag för dagersättning @ sjukpenning, föräldrapenning m.m. (Ds 1999:19). Skrivelsen bereds för närvarande i departementet.

Den 1 januari 2000 förbättrades föräldrapenningen genom höjd ersättningsnivå vid flerbarnsfödsel samtidigt som barnbidragen höjdes. Ytterligare höjning av barnbidragen planeras. Dessa höjningar har varit prioriterade för regeringen.

Åtgärder som syftar till att underlätta barnfamiljernas situation är av yttersta vikt. Jag kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över vissa av de familjeekonomiska stöden. Syftet är att göra en analys av de samlade effekterna av stöden och se vilka möjligheter det finns inom ramen för den generella välfärdspolitiken att stödja barnfamiljerna på ett mer effektivt sätt. Förbättringar av det familjeekonomiska stödet är viktigt för att underlätta barnfamiljernas situation. Om detta bäst sker genom att garantinivån inom föräldraförsäkringen höjs är det ett möjligt steg. De ekonomiska ramarna bestämmer när och i vilken utsträckning förbättringen av de familjeekonomiska stöden kan ske.

Händelser

Inlämnad: 2000-02-10 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2000-02-10)