Fusk med kosttillskott

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1080 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)


N2018/02012/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1080 av Saila Quicklund (M) Fusk med kosttillskott

Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att stärka arbetet mot otillåtna kosttillskott inom EU.

Inledningsvis vill jag säga att jag delar oron när det gäller vilseledande påståenden och olagliga substanser i kosttillskott. Därför välkomnar jag att EU:s kontrollmyndigheter nu genomför samordnade kontrollprojekt på detta område.

Kosttillskott är livsmedel och regleras av livsmedelslagstiftningen. Det är kommunerna som ansvarar för kontrollen av kosttillskott. Kontrollen av kosttillskott är komplex. Regeringen har därför vidtagit en rad olika åtgärder för att uppnå en mer likvärdig och enhetlig livsmedelskontroll på detta område. Syftet är både att skydda konsumenterna och att ge företagen likvärdiga villkor över hela landet. Livsmedelsverket har bland annat inrättat ett nationellt varningssystem för icke säkra livsmedel som infördes från den 1 mars 2018 och möjliggör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks. Därmed kan myndigheterna i Sverige mer effektivt följa upp att inblandade företag vidtar rätt åtgärder. Regeringen har även gett Livsmedelsverket i uppdrag att arbeta för en effektiv kontroll av internethandel med livsmedel med särskilt fokus på kosttillskott.

Det finns inget krav på anmälan eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen är livsmedelstillverkarens ansvar. Krav på förhandsanmälan av kosttillskott utgör en administrativ börda för företagen och ett sådant system bedöms inte lösa problemen med otillåtna påståenden och substanser i kosttillskott. De som säljer sådana produkter kommer sannolikt inte att registrera eller anmäla sina produkter.

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. Det är Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet att bedöma om en produkt eller substans ska anses som läkemedel. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Då det finns gränsdragningsfrågor på området är det viktigt att kontrollmyndigheterna för livsmedel och läkemedel har ett bra samarbete. Livsmedelsverket och Läkemedelsverket träffas därför regelbundet för att diskutera dessa frågor.

Jag följer utvecklingen på området och kommer att överväga ytterligare åtgärder om det behövs.

Stockholm den 4 april 2018

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-22)