Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU

Svar på skriftlig fråga 2018/19:134 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Svar på fråga 2018/19:134 av Pål Jonson (M)
Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU

Pål Jonson har frågat mig om regeringen i dialog med Försvarsmakten har rapporterat in speciella infrastruktursatsningar eller transportstråk till kommissionen som skulle kunna delfinansieras genom TEN-T, och i så fall vilka projekt som kan bli aktuella.

Regeringen är delaktig i det pågående arbetet med förenklingar för den militära rörligheten inom EU. I förslaget till en revidering av förordningen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har EU-kommissionen föreslagit att särskilda medel avsätts för att främja militär rörlighet. Förhandlingarna om ny CEF-förordning pågår och kommer sannolikt att avslutas i samband med att EU:s budgetram fastställs. Därefter kan riktlinjer utarbetas gällande hur dessa medel på lämpligt sätt kan fördelas.

I enlighet med EU:s handlingsplan för militär rörlighet, antagen den 28 mars 2018, är EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) utgångspunkten för kommande insatser för att främja militär rörlighet inom transportinfrastrukturen.


I enlighet med handlingsplanen har Trafikverket i samråd med Försvarsmakten redovisat vilken transportinfrastruktur som i Sverige har dubbla användningsområden, för både civila och militära behov. Myndigheterna har därvid hänvisat till TEN-T nätverket i Sverige.

Först måste förhandlingarna om en ny CEF-förordning slutföras och EU:s budgetram fastställas. Därefter kan Kommissionen inleda arbetet med att ta fram riktlinjer för hur medlen ska fördelas.

Stockholm den 13 februari 2019

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-04)