Felaktig folkbokföring och fusk med samordningsnummer

Svar på skriftlig fråga 2021/22:956 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00384 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:956 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Felaktig folkbokföring och fusk med samordningsnummer

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar agera för att komma åt problematiken med felaktigheterna i folkbokföringen och fusket med samordningsnummer.

När folkbokföringen är felaktig ger det stora spridningseffekter i hela samhället och den kan då användas som ett verktyg för bl.a. välfärdsbrottslighet och inom den organiserade brottsligheten. Bristerna i folkbokföringen kräver ett omfattande och systematiskt arbete för att komma till rätta med dem.

Därför har vi genomfört en kursändring i arbetet med folkbokföringen, som tog sitt avstamp i återinförandet av folkbokföringsbrottet 2018. Den moderatledda regeringens avskaffande av folkbokföringsbrottet var olyckligt och skickade en tydlig signal till befolkningen att korrekt folkbokföring inte var viktigt.

Utöver återinförandet av folkbokföringsbrottet har regeringen genomfört ett stort antal åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Ett viktigt steg var uppdraget till Skatteverket att kartlägga omfattningen av folkbokföringsfelet. Skatteverket har fått ökat anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. Myndigheten har fått möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning.

Regeringsuppdrag om felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet har gett resultat. Dessutom har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Regeringen har också tagit flera initiativ för ett utökat informationsutbyte. Samtliga myndigheter har t.ex. numera som utgångspunkt en skyldighet att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig.

En rejäl skärpning har även skett vad gäller samordningsnummer. Ett flertal lagändringar som syftar till att stärka systemet trädde i kraft den 18 juni 2021. Samordningsnummer kan numera förklaras vilande, en åtgärd som möjliggjorde för Skatteverket att vid årsskiftet förklara drygt 600 000 nummer vilande. Det har också införts en skyldighet för vissa enskilda med samordningsnummer att anmäla uppgift om ändrad kontaktadress till Skatteverket. Genom lagändringarna har även införts en möjlighet att tilldela samordningsnummer efter ansökan av enskild som har en sådan anknytning till Sverige att personen kan antas behöva en identitetsbeteckning. En sådan ansökan har förenats med en utökad identitetskontroll.

Men arbetet slutar inte där. Den 5 september 2019 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen. I uppdraget ingick även att lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer. Utredningen har slutfört sitt uppdrag och har överlämnat betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57). Betänkandet har varit ute på remiss och bereds nu inom Regeringskansliet.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att det ska bli ordning och reda i folkbokföringen. Med det sagt fortsätter vi att följa utvecklingen.

Stockholm den 9 februari 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-27)