Extratjänster

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1048 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)


A2018/00688A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1048 av Christian Holm Barenfeld (M)
om extratjänster

Christian Holm Barenfeld (M) har frågat mig om jag anser att det föreligger en risk för att ökningen av extratjänster medför undanträngningseffekter för andra åtgärder.

Extratjänsterna är skräddarsydda för nyanlända och personer som varit utan arbete under lång tid. Regeringen ser att det behövs särskilda insatser för dessa målgrupper som syftar till att stärka möjligheten till arbete för fler. Samtidigt är kompetensförsörjningsbehovet omfattande inom välfärden. Genom extratjänsterna förbättras situationen på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända samtidigt som den långsiktiga kompetensförsörjningen inom välfärden främjas. En extratjänst kan ge goda möjligheter att förvärva de kunskaper som krävs för att kunna gå vidare till reguljärt arbete inom välfärden, direkt eller via utbildning.

Extratjänster är möjligt i delar av hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, men även vid delar av kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller omsorg av barn och unga samt i delar av statlig myndighet, då i form av moderna beredskapsjobb. Nystartsjobb är möjligt i fler och andra delar av arbetsmarknaden och har en annan målgrupp.

Regeringen ser positivt på ökningen av både extratjänster och moderna beredskapsjobb. I slutet på februari hade mer än 13 000 personer en extratjänst och fler än 1 000 hade ett modernt beredskapsjobb vilket innebär ett tillskott på arbetskraft till den gemensamma välfärden.


Stockholm den 28 mars 2018

Ylva Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-16)