Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:281 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019

/03532/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på 2019/20:281 Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar

Katarina Brännström har frågat mig om regeringen garanterar att kommunerna inte ska behöva betala ersättning till asylsökande som nekas statlig ersättning under asyltiden på grund av att de bosätter sig i ett område som har pekats ut som ett område med socioekonomiska utmaningar.

Förslaget i propositionen Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (prop. 2019/20:10) bedöms minska koncentrationen av asylsökande i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och medföra att asylsökande i större utsträckning bor i Migrationsverkets boenden eller i områden där förutsättningarna för integration är bättre. Konsekvensen av detta kan förväntas bli att förutsättningarna att erbjuda välfärdstjänster till såväl asylsökande som övriga kommuninvånare förbättras för de kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar.

Om en asylsökande ändå skulle välja att bo i en kommun utan rätt till dagersättning omfattas vederbörande asylsökande alltjämt av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Det innebär att Migrationsverket har ett fortsatt huvudansvar för mottagandet och att den asylsökande inte har rätt till ekonomiskt bistånd av motsvarande karaktär från kommunen.

Stockholm den 6 november 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-28)