Diabetesvård

Svar på skriftlig fråga 2019/20:277 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:277 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Diabetesvård

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att diabetesvården i Sverige ska vara jämlik oavsett var i landet patienten bor.

Som frågeställaren skriver är diabetes en av Sveriges stora folksjukdomar. Det förebyggande arbetet är viktigt, liksom en trygg och kunskapsbaserad vård.

Regeringen investerar årligen 100 miljoner kronor i de nationella kvalitetsregistren. Ett av de mest utvecklade registren är det nationella diabetesregistret. Registren bidrar till att öka kunskapen, utveckla vården och göra den mer jämlik.

Vidare samverkar flera myndigheter med regionerna och deras nya kunskapsstyrningsstruktur. Ett exempel är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som arbetar nära regionerna via Rådet för nya terapier (NT-rådet). NT-rådet verkar för ett ordnat införande av läkemedel och medicinteknik för att skapa en rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel och medicintekniska produkter. Rådet lämnade förra året två nationella rekommendationer inom diabetesområdet, som bland annat baserades på TLV:s kunskapsunderlag inom ramen för myndighetens medicinteknikuppdrag. Uppdraget har hittills bedrivits som försöksverksamhet, men föreslås i budgetpropositionen för 2020 permanentas. Det kommer att stärka förutsättningarna för en rättvis och jämlik tillgång till medicinteknik.

Primärvården har en särskilt viktig uppgift inom diabetesvården. Inom ramen för Januariavtalet bedriver regeringen en reformering av den nära vården i syfte att stärka kontinuiteten och det förebyggande arbetet, inte minst för Sveriges diabetespatienter.

Stockholm den 6 november 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-25)