Den svenskflaggade handelsflottans storlek i händelse av kris eller krig

Svar på skriftlig fråga 2019/20:797 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2020/

00265

/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:797 av Hampus Hagman (KD)
Den svenskflaggade handelsflottans storlek i händelse av kris eller krig

Hampus Hagman har frågat försvarsministern hur stor ministern och regeringen anser att handelsflottan behöver vara för att vara tillfredsställande i händelse av kris eller krig.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Antalet svenskflaggade fartyg i vår handelsflotta är en viktig fråga för regeringen och mig.

Efter en negativ trend med många utflaggningar införde därför regeringen för några år sedan det s.k. tonnagebeskattningssystemet. Regeringen har också genomfört vissa regelförenklingar och dessutom har delar av Transportstyrelsens tillsyn av svenska fartyg delegerats till klassificeringssällskapen. Dessa förändringar i kombination med parternas eget avtalsarbete har lett till en mer positiv utveckling.

Regeringen vill se fler svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Därför har vi initierat fler åtgärder som ytterligare kan stärka svensk sjöfart. Inom ramen för den nationella godstransportstrategin har tidigare en samordnare för sjöfart utsetts för att under en sexårsperiod jobba brett för att stärka såväl inrikes sjöfart som närsjöfart. Vi har gett Transportstyrelsen i uppdrag i regleringsbrevet för 2020 att se över hur man kan stärka förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg. Regeringen gav också förra året Trafikverket i uppdrag att verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Upp till 100 miljoner kronor avsätts 2020 vilket är en fördubbling av Trafikverkets satsningar på sjöfartsforskning.

Jag kommer även fortsatt noga följa den svenska handelsflottans utveckling.

Stockholm den 5 februari 2020

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-23)