Bristen på tillgång till kontanter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:417 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2017/

04625

/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:417 av Håkan Svenneling (V)
Bristen på tillgång till kontanter

Håkan Svenneling har frågat mig om vad jag avser göra för att säkerställa att det finns en fungerande kontanthantering i hela landet.

Regeringen har givit varje länsstyrelse i uppdrag att bedöma om samhällets behov av grundläggande betaltjänster är tillgodosett samt att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till dessa tjänster. Länsstyrelsen i Dalarnas län, Post- och telestyrelsen och Tillväxtverket stödjer länsstyrelserna i detta arbete. Länsstyrelserna kan även finansiera betaltjänstombud på utsatta orter. Antalet länsstyrelsefinansierade betaltjänstombud var ca 36 stycken 2017, vilket är cirka en fördubbling jämfört med början av 2016.

Kontanter har i stor utsträckning ersatts av olika former av elektroniska transaktioner. Dessutom minskar efterfrågan på kontanter. Det aktualiserar frågan om kontanternas roll. Den snabba utvecklingen skapar dock problem för en del grupper i samhället. Som ytterligare led i arbetet med att säkra kontanttillgången i hela landet har jag därför vid flera tillfällen samlat aktörerna i kontanthanteringskedjan för att diskutera frågan och fört dialog med civilsamhället. Regeringen har även gett en parlamentarisk kommitté – Riksbankskommittén – i uppdrag att bl.a. se över Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet samt kostnaderna för denna. Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 31 maj 2019.

Jag emotser kommitténs förslag med stort intresse.

Stockholm den 13 december 2017Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-12-06)