Bristen på förvarsplatser

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3445 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/02871 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3445 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bristen på förvarsplatser

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag som minister avser att ta några initiativ för att lösa den kort- och långsiktiga bristen på förvarsplatser.

För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl har fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Regeringen har under den förra och denna mandatperiod tillfört medel för att utöka förvarskapaciteten till minst 520 platser, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med 2016. Till följd av pandemin har dock förvarens kapacitet tillfälligt fått minskas av smittskyddsskäl.

Ett väl fungerande samarbete och en effektiv ansvarsfördelning mellan Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården kan bidra till att fler återvänder. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder för att effektivisera dessa myndigheters arbete med återvändande och överväga en förändring av myndighetsorganisationen.

Utgångspunkten är att återvändandet ska ske frivilligt, men annars med tvång. Migrationsverket bedriver ett aktivt arbete med bl.a. informationsinsatser för att öka andelen som återvänder självmant.

Stockholm den 25 augusti 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-13)