Besked om översyn av artskyddsförordningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:151 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02586/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:151 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Besked om översyn av artskyddsförordningen

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag och regeringen avser att sätta igång den översyn av artskyddsförordningen som ansvariga myndigheter har efterlyst.

Jag vill inleda med att den svenska skogspolitiken bygger på de två jämställda målen om produktion och miljö. Det är viktigt att skogsbruksåtgärder utförs på ett långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Miljöbalken gäller parallellt med skogsvårdslagstiftningen, liksom de förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken, exempelvis artskyddsförordningen (2007:845). Bestämmelserna gäller även skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetsutövarens ansvar att följa lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas ansvar att följa upp att så sker.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har den 21 juni 2016 beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Regeringen anser att riktlinjerna är ett viktigt steg i arbetet för att skydda fridlysta arter i skogen. Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. I en skrivelse till regeringen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömt att det finns behov av att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker (M2016/01731/Nm). Myndigheterna konstaterar i skrivelsen att tillämpningen av artskyddsförordningen såvitt avser skogsbruket har dröjt.

Regeringen följer artskyddsfrågorna men jag kan självklart inte kommentera enskilda ärenden.

Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet.

Med anledning av ovanstående avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 1 november 2017

Karolina Skog

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-10-24)