Avhjälpande av verkställighetshinder

Svar på skriftlig fråga 2019/20:304 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/0358

3

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:304 av Ludvig Aspling (SD) Avhjälpande av verkställighetshinder

Ludvig Aspling har frågat mig vid hur många tillfällen regeringen har avhjälpt verkställighetshinder för utvisningar enligt LSU, och hur många verkställda utvisningar enligt LSU detta arbete lett till, om det av någon anledning skiljer sig åt.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige.

Förutsättningarna för verkställighet och förekomsten av verkställighetshinder är ofta beroende av omständigheter hänförliga till den enskilde eller förhållandena i ett visst land vilket innebär att de måste hanteras utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende.

Utvisningsbeslut ska alltid verkställas när så är möjligt. Regeringen och jag arbetar därför aktivt för att undanröja hinder mot verkställighet. Jag kan inte kommentera vilka åtgärder för verkställighet som har vidtagits av regeringen i enskilda ärenden. Utöver att jag generellt är förhindrad att uttala mig i enskilda ärenden som handläggs av myndigheter och domstolar är det i ärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll regeringen som överprövar överklagade beslut från Migrationsverket om utvisning. Säkerhetspolisen är dessutom verkställande myndighet i dessa ärenden.

Det vore olämpligt utifrån svenska säkerhetsintressen att uttala mig då detta riskerar försvåra det arbete med att undanröja hinder mot verkställighet som pågår.


Stockholm den 13 november 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-04)