Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Åtgärder mot kusingifte

Svar på skriftlig fråga 2017/18:365 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


PAGE

2


Dnr Ju2017/09556/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:365 av Mikael Eskilandersson (SD) Åtgärder mot kusingifte

Mikael Eskilandersson har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér hur hon och regeringen avser att agera för att förhindra påtvingade kusinäktenskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det finns inget hinder – och har inte funnits under modern tid – mot att i Sverige ingå äktenskap med en kusin. Däremot ska ingen tvingas att ingå äktenskap. Det utgör ett brott i Sverige att genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå ett äktenskap (äktenskapstvång). Brottet är undantaget från kravet på dubbel straffbarhet. Det innebär att svensk domstol är behörig att döma för brottet även när det har begåtts utomlands.

I mars 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Utredaren ska bl.a. utvärdera tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. En annan viktig del av utredarens uppdrag är att undersöka hur polis och åklagare arbetar med tvångsäktenskap och hur samverkan mellan olika berörda myndigheter fungerar. I juni 2017 beslutade regeringen att utredaren även ska bl.a. analysera och ta ställning till möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer med anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap utomlands. Utredningens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Stockholm den 13 december 2017

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-11-30)