asyl till österrikiska medborgare

Svar på skriftlig fråga 2000/01:698 besvarad av

den 23 februari

Svar på fråga 2000/01:698 om asyl till österrikiska medborgare

Statsrådet Maj-Inger Klingvall

Tasso Stafilidis har frågat mig om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att eventuella asylansökningar från österrikiska medborgare ska handläggas enligt utlänningslagens regler med bortseende från kravet att ansökningarna automatiskt ska betraktas som uppenbart ogrundade. Enligt asylprotokollet i Amsterdamfördraget ska en ansökan från en medborgare i en annan EU-stat behandlas med utgångspunkt från att den är uppenbart ogrundad. Tasso Stafilidis anger att bakgrunden till frågan är att homosexuella kan straffas med fängelsestraff i Österrike och därför kan komma att söka asyl i Sverige.

Protokollet om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater (C.6) är fogat till Amsterdamfördraget. Det framgår klart och tydligt av ingressen till protokollet att innehållet inte på något sätt inskränker EU-ländernas skyldigheter enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning eller enligt Europakonventionen. För svensk del föranledde protokollet inte någon ändring av de gällande reglerna om asylprövning vilket innebar att alla asylansökningar även fortsättningsvis skulle tas upp till individuell prövning (prop. 1997/98:58 s. 64 f).

Svaret på Tasso Stafilidis fråga är alltså att ansökningar om asyl från österrikiska medborgare tas emot och prövas individuellt i Sverige. Är personen i fråga flykting enligt Genèvekonventionen eller skyddsbehövande i övrigt beviljas uppehållstillstånd enligt samma principer som gäller alla andra nationaliteter.

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-23

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2001-02-14)