Assistansersättning - väsentligt förändrade förhållanden eller behov

Svar på skriftlig fråga 2021/22:537 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2021/22:537 av Pia Steensland (KD)
Assistansersättning – väsentligt ändrade förhållanden eller behov

Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen är villiga att ändra termen ”väsentligt förändrade förhållanden” till ”väsentligt förändrade behov” för att förtydliga att det ska vara den enskildes faktiska behov som ska vara avgörande för rätten till assistans – inte det förändrade förhållandet i sig.

Genom proposition 2017/18:78 togs kravet på omprövning av assistansersättning med två års mellanrum enligt 51 kap. 12 § SFB bort. Därigenom omprövar inte längre Försäkringskassan rätten till assistans, i förhållande till exempelvis ändrad rättspraxis.

Omprövningsbestämmelsen ersattes med en bestämmelse som gör det möjligt för Försäkringskassan att på förekommen anledning ompröva beslut om assistans i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

Assistansersättning är en viktig förmån för personer med omfattande behov av stöd till följd av funktionsnedsättning. Och lika viktigt som det är att personer får ett ändamålsenligt stöd, är det att assistansersättning inte betalas ut i fall där stödbehov inte finns, eller där det redan är tillgodosett exempelvis genom andra insatser.


Den omprövningsbestämmelse som idag finns, tar sikte på den enskildes behov och sådana förhållanden som påverkar behoven, till exempel om den enskilde får stöd på annat sätt än genom assistans. Jag bedömer inte att Pia Steenslands förslag till ändrad definition är tydligare än bestämmelsens utformning idag.

Stockholm den 15 december 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-09)