Arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2019/20:94 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


J

u2019/0

3245

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:94 av Peter Persson (S)
Arbetskraftsinvandring

Peter Persson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få bättre ordning inom arbetskraftsinvandringen.

Jag vill inledningsvis framhålla regeringens uppfattning att det är grundläggande att regler, avtal och branschpraxis respekteras när man tar in utländsk arbetskraft. Kringgåenden av anställningsvillkoren måste motverkas inom alla yrkesområden.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka att utländsk arbetskraft utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel har polisens möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner utökats. Syftet är att kontrollera att arbetsgivaren inte utnyttjar personer som saknar rätt att vistas och arbeta här. Dessutom har det straffrättsliga skyddet stärkts genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018. Exempelvis har ett nytt gradindelat brott införts i brottsbalken, människoexploatering, som bl.a. straffbelägger exploatering av personer i tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor.

Sedan flera år tillbaka har Migrationsverket ett uppdrag från regeringen att vidta åtgärder för att motverka människohandel. För vissa branscher har Migrationsverket skärpt utredningskraven för att kunna bevilja arbetstillstånd. Noggrannare kontroller av arbetsgivare som vill anställa tredjelandsmedborgare sker bl.a. i assistans-, service-, restaurang-, och byggsektorerna.

Sverige behöver ett system för arbetskraftsinvandring som möter de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som utländska arbetstagare skyddas mot utnyttjande på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att lösa problemet med kompetensutvisningar samt att utöka möjligheterna för högkvalificerade personer att söka jobb eller starta företag i Sverige. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning som ska se över delar av regelverket. Direktiven för utredningen diskuteras för närvarande med januariavtalets samarbetspartier.

Stockholm den 9 oktober 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-02)