Anställning av papperslösa

Svar på skriftlig fråga 2021/22:614 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2021/04310 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsminister Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:614 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Anställning av papperslösa

Ann-Sofie Lifvenhage har frågat arbetsmarknads- och jämställdhetsministern vilka åtgärder hon avser vidta för att komma till rätta med problemet att papperslösa migranter anställs av svenska företag.

Frågan har överlämnats till mig.

EU-kommissionens meddelande om tillämpningen av sanktionsdirektivet berör viktiga frågor. Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden ska alltid bekämpas. Att anställa personer som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige är en brottslighet som driver olaglig invandring. Det är också en utsatt grupp arbetstagare som löper stor risk att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. I förlängningen leder det till osund konkurrens på arbetsmarknaden.

Kommissionen kommer att arbeta aktivt för att förbättra genomförandet av sanktionsdirektivet, i syfte att upptäcka arbetsgivare som anställer personer som saknar nödvändiga tillstånd och skydda migranter från utnyttjande. Det är ett arbete regeringen stödjer.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att arbetstagare i Sverige exploateras, bland annat har en ny straffbestämmelse om människoexploatering införts. Regeringen har också höjt ambitionsnivån när det gäller myndigheters samverkan mot arbetslivskriminalitet och har tillsatt en delegation som ska sprida kunskap och stödja aktörer som arbetar med att stoppa arbetslivskriminalitet. Den 22 december beslutade regeringen om Lagrådsremissen Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring. Lagrådsremissen innehåller bland annat ett förslag om att utvidga brottet organiserande av människosmuggling och bygger på delbetänkandet från Utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5). Den 2 november 2021 tog regeringen emot slutbetänkandet från samma utredning. Slutbetänkandet innehåller förslag på åtgärder för att motverka missbruk av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring och exploatering av utländska arbetstagare (SOU 2021:88). Förslagen är nu ute på remiss.

Stockholm den 12 januari 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-14)