sou 1998 146

Statens offentliga utredningar 1998:146

Lobbning

Gustav Ahlsson

J. Henrik Bergström

Annika Sundström

Dennis Pamlin

Demokratiutredningens skrift nr 18

SOU 1998:146

146Lobbn.p65

1

1999-03-16,
13:39

Förord

Lobbning är varken någon särskilt ny eller ”osvensk” företeelse. I sin studie av sammanslutningarnas roll i svensk politik
1870-1910
beskriver
Pär-Erik
Back den frenesi, förslagenhet, ja rentav fräckhet som präglade dåtidens lobbyverksamhet. Få hycklade. Fler betraktade ”gruppegoismen” som självklar. Om olika organisationers krav konfronterades, skulle det skapa en balans mellan dem. Back betonar kontinuiteten i deras politiska arbetsmetoder. I ett hundraårigt perspektiv kan han konstatera – året är 1967:

Flertalet av de former för kontakt och samverkan, som är brukliga i våra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.