Politik för konstnärers villkor

Skrivelse 2020/21:109

Regeringens skrivelse 2020/21:109

Politik för konstnärers villkor

Skr.

2020/21:109

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2021

Stefan Löfven

Amanda Lind (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

De nationella kulturpolitiska målen slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. De professionella konstnärerna har en central roll att spela i att uppfylla målen.

I skrivelsen lämnas en redovisning av hur regeringen arbetar för att stärka konstnärers villkor. Skrivelsen tar bl.a. upp de samhällsförändringar som motiverar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-23 Bordlagd: 2021-03-23 Hänvisad: 2021-03-24 Motionstid slutar: 2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.