En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Skrivelse 2015/16:80

Regeringens skrivelse 2015/16:80

En arbetsmiljöstrategi

Skr.

för det moderna arbetslivet
2016–2020

2015/16:80

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 januari 2016

Margot Wallström

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet. Regeringen höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom att denna arbetsmiljöstrategi tar avstamp i konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

–Nollvision mot dödsolyckor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-02-01 Bordlagd: 2016-02-02 Hänvisad: 2016-02-03 Motionstid slutar: 2016-02-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.