Afrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet

Skrivelse 1997/98:122

Regeringens skrivelse
1997/98:122

Afrika i förändring

Skr.

1997/98:122

En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Pierre Schori

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse föreslår regeringen en politik som syftar till att utveckla
ett närmare och mer jämbördigt samarbete - partnerskap - mellan
Sverige och Afrika. Mot bakgrund av den förändringsprocess som konti-
nenten genomgår ges, för första gången, en samlad presentation av rege-
ringens politik i Afrika. Skrivelsen innehåller en beskrivning av den
politiska och ekonomiska situationen i Afrika samt av Sveriges nu-
varande kontakter med kontinenten. Regeringen föreslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-03-09 Bordläggning: 1998-03-10 Hänvisning: 1998-03-11 Motionstid slutar: 1998-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Följdmotioner (14)