Veterandagen som allmän flaggdag

Skriftlig fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M)

Annicka Engblom (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har i över 60 år deltagit i internationella fredsinsatser världen över, många gånger under mycket svåra förhållanden. Svenska veteraner från såväl militära som civila myndigheter i Sverige förtjänar både beslutsfattarnas och befolkningens respekt och stöd.

Att högtidlighålla den svenska veterandagen som allmän flaggdag ger möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella statsceremonierna att privat kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner. Det skulle öka kunskapen hos befolkningen om veteranernas viktiga insatser i stort, utgöra ett erkännande för veteranerna att deras insatser är uppmärksammade och uppskattade samt vara en påminnelse till oss alla om vikten av att veteranerna hedras.

På en skriftlig fråga (2016/17:325) från undertecknad om vilka initiativ justitie- och migrationsministern ämnade ta för att göra veterandagen till allmän flaggdag svarade ministern att han inte var beredd att göra några sådana. Det har dock riksdagen gjort i hans ställe. En moderat kommittémotion i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU29 Allmänna helgdagar fick efter omröstning i riksdagens kammare den 3 maj stöd från en klar majoritet av riksdagens partier, och ett tillkännagivande har nu riktats till regeringen om att inrätta veterandagen den 29 maj som allmän flaggdag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur och när avser ministern att vidta åtgärder för att fullfölja riksdagens beslut att göra veterandagen till allmän flaggdag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-15 Överlämnad: 2017-05-16 Anmäld: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24
Svar på skriftlig fråga