Ursprungsgarantier för förnybar kraftproduktion

Skriftlig fråga 2019/20:812 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Elmarknaden genomgår nu en förändring, från ett fåtal större producenter till allt fler mindre. För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från hela samhället. Fler och fler väljer att investera i egna solceller, och antalet mikroproducenter väntas fortsätta öka stadigt de kommande åren. En stor andel av den solelproduktion som finns i Sverige kommer från småskaliga anläggningar. Solelen, liksom all annan kraftproduktion, tilldelas i dag ursprungsgarantier, som syftar till att garantera ursprunget på elen.

Nyligen föreslog Energimyndigheten att ursprungsgarantierna ska slopas för mikroproduktion (anläggningar under 43,5 kilowatt). Anledningen anges främst vara den administrativa bördan, både för den sökande och för myndigheten vid handläggning av ansökningarna. Det är dock inget tvång att ansöka om ursprungsgarantier.

Att slopa ursprungsgarantier skulle försämra möjligheten att ta till vara det ökande intresset att köpa solel och därmed försämra för dem som vill sälja delar av sin elproduktion. Mikroproducenterna skulle gå miste om intäkten från ursprungsgarantierna och därmed skulle det bli mindre lönsamt att sälja sin överskottsel och färre kan köpa solel av sin elhandlare, eftersom utbudet minskar.

I dag finns ett tydligt värde för elhandlare att köpa överskottsel, eftersom denna kan säljas vidare som ursprungsmärkt solel till miljömedvetna privatpersoner och företag som inte har möjlighet att installera egna solceller. Intresset för att köpa just solel väntas fortsätta öka.

I dag finns allt bättre möjligheter till digitalisering av informationsflöden som minskar de administrativa bördorna. Även mycket små belopp kan hanteras effektivt då de digitala systemen är enkelt skalbara. Det framstår därmed som rimligt att Energimyndigheten och andra berörda myndigheter anpassar sin verksamhet till de nya förutsättningarna, för att stödja den positiva utvecklingen.

Vi står i ett vägval där solelsproduktion kan gå från att vara en marginell företeelse till att bli en bred folkrörelse tack vare mikroproduktion. Det vore mycket olyckligt att i det läget försämra förutsättningarna för mikroproducenterna.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet att fortsatt säkerställa ökad förnybar kraftproduktion från små anläggningar genom att behålla ursprungsgarantierna för dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-24 Överlämnad: 2020-01-27 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga