Uppräkning av statliga arrenden

Skriftlig fråga 2007/08:1473 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 15 juli

Fråga

2007/08:1473 Uppräkning av statliga arrenden

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Fastboendes möjlighet att leva och verka på skärgårdsöarna är en förutsättning för en levande skärgård. På en del öar – de så kallade kronoholmarna – arrenderar fastboende liksom fritidsboende marken av staten genom Statens fastighetsverk. Enligt 7 § lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) får statlig jordegendom arrenderas ut, om det är ekonomiskt lönsamt eller annars ändamålsenligt med tanke på användningen av egendomen. Enligt 8 § ska arrendet för statlig jordegendom bestämmas på företagsekonomiska grunder. Av särskilt vägande skäl kan arrendet vara lägre än det arrende som bestäms på företagsekonomiska grunder. Man kan också avstå från att ta ut arrende.

Statens fastighetsverk höjer nu arrendena på kronoholmarna till det dubbla eller mer för såväl fastboende som fritidsboende. Detta leder till att de småföretagare och pensionärer som är fastboende eller åretruntboende på öarna får svårt att bo kvar. Redan i dagsläget är det svårt att få de inkomster man kan förvärva ute på öarna att räcka till det dagliga livet där. En likartad situation gäller för pensionärerna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad han avser att göra för att underlätta för fastboende på kronoholmarna att fortsätta arrendera mark för sina hus där.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-15 Besvarad: 2008-07-29 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-29)