Tjänstemannaansvaret

Skriftlig fråga 2019/20:1055 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I april 2018 biföll riksdagen flera motioner, bland annat undertecknads, som argumenterade för att återinföra tjänstemannaansvaret. Genom beslutet riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Med tanke på att myndigheters beslut har stor påverkan på enskildas situation är det viktigt att handläggningen är rättssäker och likvärdig. Det är därför viktigt att tjänstefel som begås ska vara en fråga för rättsväsendet att hantera i fler fall än vad som gäller i dag.

För att exemplifiera behovet av att snarast följa riksdagens beslut vill jag hänvisa till följande forskningsstudie. Den presenterades förra året vid Örebro universitet. I studien tillfrågades 700 kommunala tjänstemän om sin syn på miljöproblem och utvecklingen av det kapitalistiska systemet samt huruvida de var aktiva i en miljörörelse och satt på en nyckelposition i den kommunala administrationen. Studien kategoriserade sedermera svaren och fann att 11 procent av de tillfrågade matchade kategorin ”miljöaktivist”. Hur tjänstemännen i studien hanterar sin roll i samband med beslut är naturligtvis personligt, och vi får förutsätta att de kan skilja på ämbetsmannarollen och sina privata intressen. Men av lätt insedda skäl kan icke gynnande beslut få den enskilde att misstänka att en handläggares privata intressen kan ha påverkat beslutet.

För knappt ett år sedan svarade justitieministern på en skriftlig fråga (2018/19:686) från bland annat mig: ”Mitt tidigare lämnade besked att jag avser att återkomma till riksdagen i frågan gäller fortfarande oförändrat.” Detta känns inte längre trovärdigt med tanke på att riksdagen fattade sitt beslut för två år sedan.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer regeringen att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen om tjänstemannaansvar, och när kan riksdagen förvänta sig en proposition i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-05 Överlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga